Wet Milieubeheer en GRP

De taken en verplichtingen die de gemeente heeft op het gebied van riolering staan in de Wet Milieubeheer. Het opstellen van een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is een van de verplichtingen uit deze wet.

Het GRP beschrijft:

  • welke voorzieningen voor riolering in beheer zijn
  • de effecten van deze voorzieningen op het milieu
  • de kosten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud (rekening houdend met toekomstige vervanging/verbetering)
  • hoe de kosten gedekt worden

De Wet Milieubeheer wordt onderdeel van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2021.

Waterwet

Sinds de introductie van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008 dient de gemeente niet alleen zorg te dragen voor stedelijk afvalwater, maar ook voor regenwater en grondwater. De Wet gemeentelijke watertaken ging op 22 december 2009 op in de Waterwet. Deze gaat naar verwachting per 2021 op in de Omgevingswet.

Gemeentewet

De wettelijke kaders rond de rioolheffing zijn vastgelegd in de Gemeentewet. Op basis hiervan kan een gemeente keuzes maken hoe zij de rioolheffing opbouwt. Gemeente Hardenberg doet dit op basis van kostprijs. De totale rioolheffing mag echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.Zoals genoemd treedt naar verwachting in 2021 de Omgevingswet in werking.

Omgevingswet

Zoals genoemd treedt naar verwachting in 2021 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van de leefomgeving en voor de ontwikkelingen hierin. De zorgplichten blijven in de Omgevingswet bestaan zoals ze nu zijn.

De Wet milieubeheer en de Waterwet gaan op in de Omgevingswet. Daarmee vervalt ook de verplichting van het opstellen van een GRP.

Watertoets

Bij alle ruimtelijke plannen en besluiten moet beoordeeld worden wat de effecten zijn op de waterhuishouding. Dat is geregeld in de Watertoets. De bedoeling van de Watertoets is dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder tijdens de planontwikkeling overeenstemming bereiken over water in het ruimtelijke plan.