Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2022

In dit Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2018 – 2022 heeft de gemeente Hardenberg het rioleringsbeleid vastgelegd voor een periode van vijf jaar. Hierin staat de samenwerking in de waterketen Noordelijke Vechtstromen centraal. In het voorjaar van 2017 is het bestuursakkoord waterketen 2.0 afgesloten. De opgaven uit het dit akkoord zijn verwerkt in dit plan.

 

Het plan sluit aan bij onze ambities om een groene en aantrekkelijke woon- en werkomgeving te bieden Deze werkzaamheden combineren we zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (werk met werk maken).

Naar het Raadsvoorstel (oktober 2017)

Kern van het nieuwe GRP

Met het nieuwe GRP willen we het volgende bereiken:

 • De samenwerking binnen de waterketen verder centraal stellen door invulling te geven aan het Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2017 – 2020
 • Het verder optimaliseren van het beheer en onderhoud van onze riolering door het invoeren van functiegericht rioolbeheer en planmatig beheer van ons watersysteem.
 • Het klimaatrobuust maken van ons riolerings- en watersysteem, denk hierbij aan het:
  • opstellen van regenwaterstructuurplannen
  • afkoppelen van regenwater zowel binnen als buiten de bebouwde kom
  • realiseren van extra waterberging
  • vergroten van de afvoercapaciteit
 • Inwoners bewust maken van de waterketen en betrekken bij de processen die spelen rondom riolering en water.