4 gezamenlijke doelen

  • Beschermen volksgezondheid
  • Voorkomen schade
  • Beperken hinder en overlast
  • Milieu sparen
Lees meer

  1. Beschermen volksgezondheid: De riolering zorgt ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd. Zonder riolering bestaat in dichtbevolkte gebieden een reëel gevaar voor epidemieën en infectieziekten. Riolering voorkomt contact met afvalwater en houdt onze drinkwaterbronnen schoon
  2. Voorkomen schade: Extreme regenbuien kunnen ertoe leiden dat schade aan eigendommen optreedt, essentiële (gebruiks)functies uitvallen, hulpdiensten en bedrijven niet bereikbaar zijn of dat water binnendringt in huizen, scholen en bedrijven. Met goed rioolbeheer en het treffen van maatregelen willen we deze situaties beperken
  3. Beperken hinder en overlast: Het water- en rioleringsysteem beperkt zo veel mogelijk de hinder en overlast door neerslag in de bebouwde omgeving
  4. Milieu sparen: Door de riolering wordt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater op bodem, grondwater of oppervlaktewater voorkomen

Lees minder

Ambities

Doelen, functionele eisen, maatstaven, meetmethoden

We hebben de zorgplichten in de afvalwaterketen vertaald in concrete doelen, te behalen resultaten en te leveren prestaties. We gaan hiermee van normgericht naar resultaatgericht. Dit levert een invulling op van de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden, de zogenaamde DoFeMaMe. Voor meer info zie document DoFeMaMe.

 

Kwaliteit leefomgeving

Water en groen in de kernen dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom willen we het water en groen behouden en verbeteren. De inrichting en het beheer is afhankelijk van de functie. We stemmen het beheer steeds beter op de functie af.

 

Water systeem op orde brengen

We brengen het watersysteem (oppervlaktewater, grondwater en riolering) waar nodig op orde, voor nu en voor de toekomst. Daarbij houden we rekening met onder andere de klimaatontwikkeling en de rechtstreekse en indirecte gevolgen van het menselijk handelen in het stedelijk gebied. Ook zorgen we voor een goede ontwateringsstructuur. We bereiden de woonkernen voor op de effecten van klimaatverandering.

 

Water en ruimtelijke ordening

Water en riolering zijn in stedelijk gebied onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is van belang dat bij ruimtelijke ontwikkelingen en processen vroegtijdig met water rekening wordt gehouden. Daardoor stijgt de kwaliteit van de leefomgeving en wordt het watersysteem versterkt: robuust en klimaatbestendig.

 

Regenwater

Regenwater is een bron van schoon water. We gaan het niet mengen met afvalwater in een gemengd stelsel. We laten regenwater zoveel mogelijk daar waar het valt zodat het schoon de bodem in zakt. Of we vangen het op om oppervlaktewater mee te verversen.

 

Grondwater

Klik hier voor Grondwaterbeleid Vechtstromen Noord.

 

Energie

Energie speelt ook een rol bij water. We maken meer gebruik van de mogelijkheden die water te bieden heeft. Samen met onze waterketenpartners onderzoeken we welke andere combinaties tussen water en energie mogelijk zijn.

 

Waterbewustzijn

Om meer waterbewustzijn te creëren, communiceren we gerichter naar inwoners over waterprojecten en leggen we uit wat goed rioolgebruik is.

 

Waterkennis- en informatie

Samen met onze waterketenpartners  verbeteren we onze kennis van het functioneren van het watersysteem. Dit is belangrijk voor het maken van goede plannen en het nemen van beslissingen. We willen ons (gegevens)beheer op orde hebben.

 

Afvalwater als bron

We beschouwen afvalwater meer en meer als een bron van grondstoffen. We onderzoeken hoe we het afvalwater nóg beter herbruikbaar kunnen maken. Dit doen we samen met onze waterketenpartners.

 

Samenwerking waterketen

We gaan door met de samenwerking met omliggende gemeenten, de waterschappen en het waterbedrijf. Het levert ons veel voordelen op het gebied van kostenreductie, kwaliteitsverbetering, het verminderen van kwetsbaarheid en duurzaamheid.