Financiën

Het kostendekkingsplan heeft de volgende uitgangspunten:

  • Voortzetten van de huidige beleidslijn ‘sober en doelmatig’
  • Er is financiële ruimte gereserveerd voor planmatig beheren van het watersysteem (baggeren, onderhoud aan duikers en beschoeiing)
  • Er is financiële ruimte gereserveerd voor het op duurzame wijze klimaatrobuust maken van het riolerings- en watersysteem
  • Door een aantrekkende markt zullen aanbestedingen in de komende planperiode duurder uit gaan vallen
  • Input voor de financiële doorrekening is de verwachte stand van de reserve en de voorziening per 1-1-2018
  • Het tarief rioolrecht wordt per 1-1-2018 met € 10 per aansluiting verlaagd en komt dan op € 251 per aansluiting.

De uitgevoerde doorrekening laat zien dat de reserve tot en met 2027 positief is.

 

Formatie

In de formatie van de Bestuursdienst Ommen Hardenberg is de personele capaciteit voor de rioleringszorg geborgd. Deze capaciteit zit voor een groot deel bij Openbaar Gebied, maar ook bij belastingen en financiën. De afdelingen maken per jaar een afdelingsplan waarin concreet wordt uitgewerkt hoeveel ambtelijke capaciteit nodig is en hoe deze wordt gerealiseerd.