Auto wassen

Als u uw auto op straat wast, stroomt het vuile water via het riool in het oppervlaktewater. Was daarom de auto bij voorkeur in een wasstraat. Ze hergebruiken het water.

Bij gescheiden riolering is het zelfs niet toegestaan uw auto te wassen op straat. De plattegrond toont welke type riolering in uw straat ligt. [plattegrond in aanbouw]

Bestrijdingsmiddelen

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het milieu. Als u hier toch voor kiest, gebruik dan biologische middelen. Onkruid kunt u beter handmatig verwijderen. Ook de gemeente Hardenberg gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van onkruid.

(Kunst)mest

Particulieren weten helaas niet altijd goed om te gaan met (hoeveelheden van) meststoffen. Bij overbemesting stromen meststoffen via het riool naar het oppervlaktewater.

Bouwmaterialen

Materialen met koper, zink of lood die in de bouw gebruikt worden, geven af als ze in contact komen met regenwater. Hierdoor verontreinigt het regenwater. Geïmpregneerd hout van bijvoorbeeld schuttingen of tuinmeubels bevat vaak koper-chroom verbindingen. Ze zijn herkenbaar aan de groenige kleur. Er zijn minder schadelijke alternatieven beschikbaar.

Verkeerde rioolaansluiting

De gemeente zorgt er bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting van wijken voor dat zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het riool. In die situaties is het niet toegestaan dat het regenwater direct op het riool wordt geloosd. U zult er voor moeten zorgen dat het water op een of andere wijze in de bodem zakt of bovengronds wordt afgevoerd naar de straat.

Lees meer

 

Het komt bijvoorbeeld weleens voor dat de riolering onbewust verkeerd wordt aansloten. Als u een aansluiting maakt voor afvalwater op een afvoerbuis voor regenwater, komt het vuile water direct in oppervlaktewater. Denk daarbij aan een wasmachine in een garage. Omgekeerd kan een regenpijp ook per ongeluk op een vuilwaterriool worden aangesloten. Dat is minder schadelijk, maar er stroomt dan wel onnodig regenwater naar de RWZI.

De riolering en het rioolgemaal zijn niet berekend op de afvoer van regenwater. Wanneer de woningen toch regenwater lozen op het riool kan dat bij grote neerslag leiden tot storingen in de afvoer. Een ander gevolg is dat er onnodig hogere kosten worden betaald, die moeten worden doorberekend in de rioolrechten en zuiveringsheffing.

Lees minder

Wat doet de gemeente?

De gemeente gaat ook vervuiling van regenwater tegen. Bijvoorbeeld door in de winter gericht en zuinig zout op de weg te strooien. Ook gebruiken we zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen bij de aanpak van onkruid.

Buiten de bebouwde kom

Voor nieuwe percelen in het buitengebied geldt het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Bij iedere nieuwe locatie beoordeelt de gemeente wat de meest geschikte oplossing is. De aansluitkosten van zowel bestaande als nieuwe percelen op de gemeentelijke riolering of het IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater) zijn voor de rekening van de eigenaar/bewoner.