Home

Gemeentelijk Rioleringsplan

Welkom in het beeldende Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Hardenberg. Hierin legt de gemeente het rioleringsbeleid vast voor de periode 2018 – 2022. U leest in deze website de activiteiten op het gebied van riolering en water en de plannen voor de komende jaren. Dit beleidsplan is op 17 oktober 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Bewust met water

Water is iets kostbaars. Water is belangrijk voor onze gezondheid en zorgt voor een veilige en mooie leefomgeving. De gemeente gaat bewust met water om en vraagt u hetzelfde te doen.

Waarom riolering?

Het afvoeren van regen- en afvalwater is nodig. Vanwege de volksgezondheid maar ook om geen natte voeten te krijgen. De gemeente Hardenberg kiest voor duurzaam omgaan met water.

Inwoners
Bedrijven
Samenwerking
Klimaatverandering
Volksgezondheid
Uitgaven

Waterketen Noordelijke Vechtstromen

De waterketen is een systeem, waarin drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen allemaal een eigen taak hebben. In de Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen willen we daarom zo veel mogelijk samenwerken, alsof we één organisatie vormen.

Manier van afvoeren verschilt per gebied

De methode van afvoeren is afhankelijk van waar het water vandaan komt. Denk aan een woonwijk, bedrijventerrein, of het buitengebied.

Wat kunt u doen?

Aan u als inwoner of bedrijf in Hardenberg vragen wij bewust om te gaan met water. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezond en leefbaar klimaat.

Bewust water afvoeren en zuiveren is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsbericht

Gemeenteraad stelt GRP vast
Betere recreatie op vijvers door samenwerking in onderhoud
Gemeenteraad stelt GRP vast

Gemeenteraad stelt het GRP 2018-2022 vast

Het Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Hardenberg op 17 oktober 2017. Dit online beeldende beleidsplan is besproken tezamen met onderstaand raadsvoorstel.

Water

Drie zorgplichten

Met dit plan geeft de gemeente Hardenberg aan hoe zij invulling geeft aan haar drie zorgplichten:

 1. Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater
 2. Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend regenwater
 3. Zorgplicht voor het nemen van grondwatermaatregelen.

Afvalwater

Zorgplicht afvalwater

We hebben als gemeente de plicht om het afvalwater in te zamelen en te transporteren. Dit doen we door het openbaar rioolsysteem aan te leggen, te onderhouden en te beheren. De waterschappen hebben de zorgplicht om het ingezamelde afvalwater te zuiveren.

Artikel 10.33 Wet milieubeheer:

De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool. In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen worden toegepast, indien met die systemen eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

Hoeveelheid afvalwater

Inwoners van Nederland gebruiken dagelijks gemiddeld 120 liter water per persoon. Denk hierbij aan toiletgebruik, douchen, eten koken en afwassen. Dit water wordt geloosd op de riolering. Reinigen is nodig anders kan het niet terug de natuur in.

Toekomst

We willen regenwater zoveel mogelijk scheiden van afvalwater. Dit is beter voor het milieu en ook kostenbesparend omdat de waterzuivering minder vervuild regenwater moet verpompen en moet reinigen. Bij nieuwbouw doen we dat al door gescheiden riolering aan te leggen. Als er sprake is van vervanging, dan vervangen we een gemengd riool door een gescheiden riool, wanneer dat doelmatig is.

Locaties afvalwater

De plattegrond laat zien waar afvalwater wordt afgevoerd. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

Regenwater

Zorgplicht regenwater

We hebben de plicht om regenwater doelmatig in te zamelen en te verwerken. Op plaatsen waar het kan zamelen we regenwater apart in van vuil water. Hierbij de voorkeursvolgorde:

 1. Vasthouden (infiltratie in bodem eventueel via infiltratieriool of -kratten)
 2. Bergen (indien mogelijk in regenwaterstelsel of op laaggelegen maaiveld)
 3. Afvoeren (naar oppervlaktewater)

Zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 Waterwet:

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Robuust systeem

We kiezen voor een zo robuust mogelijk systeem voor de inzameling en afvoer van regenwater. Het rioleringssysteem leggen we aan met een te verwachten technische levensduur van 80 jaar, waarbij hinder, overlast, schade of beperkingen van het systeem minimaal moeten zijn.

Hoewel het technisch mogelijk is, is het te kostbaar en niet doelmatig om (regenwater)riolen bij de aanleg zo groot te maken dat ze al het regenwater kunnen verwerken. Bij hevige buien vinden we het acceptabel dat enige tijd water op straat blijft staan, mits dit geen overlast of schade veroorzaakt. Zowel bij vervanging als bij herinrichting combineren we het traditionele systeem van ondergrondse afvoer (buizen) met mogelijkheden in de openbare ruimte (bovengrondse afvoer naar oppervlaktewater of wadi’s). Wij volgen hierin de landelijke ontwikkelingen.

Hoeveelheid neerslag

In Nederland valt gemiddeld 800 mm neerslag per jaar. Door de klimaatverandering worden regenbuien steeds heftiger en moeten riolen steeds meer water verwerken.

 

Bij rioolvervanging kijken we eerst welk probleem we ermee willen oplossen. We kiezen vervolgens een maatregel die past bij het doel dat we willen bereiken. Daarbij kijken we ook of we het kunnen combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (werk met werk maken). Dit resulteert vaak in de keuze voor een gescheiden stelsel (afkoppelen).

 

In uitzonderingsgevallen is relinen (het versterken van de binnenkant van de bestaande buis door er een ‘kous’ doorheen te trekken) of het aanleggen van een gemengd stelsel een optie. Bij de twee laatstgenoemde maatregelen wordt afvalwater en regenwater via dezelfde leiding afgevoerd, wat minder gunstig is vanuit milieu, duurzaamheid en het rendement van de RWZI.

Toekomst

Om steeds meer schoon water op te kunnen blijven vangen, vervangen we zodra het nodig is, gemengde riolen door gescheiden riolen, mits dit doelmatig is. Hiermee zorgen we ervoor dat schoon regenwater niet naar de waterzuivering gaat. Riolen worden met heftige regenbuien ontlast en hierdoor dringen we wateroverlast terug.

 

Bij rioolvervanging kijken we eerst welk probleem we ermee willen oplossen. We kiezen vervolgens een maatregel die past bij het doel dat we willen bereiken. Daarbij kijken we ook of we het kunnen combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (werk met werk maken).

 

Bij het ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij herinrichting) benutten we de mogelijkheden die de bovengrondse infrastructuur biedt om overtollig water te ‘parkeren’ op plaatsen waar het geen schade oplevert, bijvoorbeeld openbaar groen of een verlaagd speelterrein. Door bij herinrichting het straatpeil lager aan te leggen, creëren we ook bovengronds extra ruimte voor water.

 

In uitzonderingsgevallen is relinen (het versterken van de binnenkant van de bestaande buis door er een ‘kous’ doorheen te trekken) of het aanleggen van een gemengd stelsel een optie. Bij de twee laatstgenoemde maatregelen wordt afvalwater en regenwater via dezelfde leiding afgevoerd, wat minder gunstig is vanuit milieu, duurzaamheid en het rendement van de RWZI.

Grondwater

Grondwater wordt drinkwater

De zuivering van grondwater, water dat diep uit de grond wordt gehaald, is minder ingewikkeld dan het zuiveren van water uit de rivier (oppervlaktewater). De zandlagen in onze bodem zorgen voor een natuurlijke zuivering, waardoor het grondwater van nature al veel schoner is.

Zorgplicht grondwater

Wij hebben als gemeente de zorgplicht voor grondwater in het openbaar gemeentelijke gebied. Wij treffen eventueel maatregelen in openbaar gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6 Waterwet (ingedikt):

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

 

De ontwatering van een perceel is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Of er sprake is van een structureel nadelige situatie hangt niet alleen af van de feitelijk grondwaterstand maar van de gevolgen. Er zijn structurele nadelige gevolgen als grondwater gedurende langere tijd zodanig hoog of laag staat dat er feitelijk schade optreedt. Feitelijke schade door grondwater kan ontstaan doordat: de bouwkundige constructie van een pand hierdoor wordt aangetast, er hierdoor objectieve gezondheid risico’s bestaan of als er water in de woning (boven het vloerpeil) staat.

 

Bij geplande gebiedsontwikkelingen zoals vernatting of het stopzetten van onttrekkingen, onderzoeken we de effecten op het grondwater. We zetten in op proactieve kennisontwikkeling. De komende jaren brengen we de grondwatersituatie in de gemeente Hardenberg verder in beeld, in samenhang met andere ontwikkelingen die de ondergrond betreffen.

 

We zijn het eerste aanspreekpunt voor grondwater in stedelijk gebied. Bij grondwateroverlast zoeken we naar doelmatige oplossingen, volgens het vastgestelde grondwaterbeleid dat we samen met onze partners in de samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben opgesteld. Klik hier voor het beleidsplan.

Oppervlaktewater

Water raakt aan vele belangen

Bij succesvol waterbeheer zijn we afhankelijk van veel partijen en doelen. Wij richten ons daarbij op gezamenlijke doelen en bij waterbeheer spelen we nog vaker in op maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid, actief burgerschap, samenhangend optreden door overheden, klimaatverandering, etc.

Onderhoud en beheer

Een goede waterkwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wij hebben een aantal wateren in onderhoud en beheer. Onderhoud aan sloten, kanalen en wadi’s, die een watervoerende functie hebben, worden betaald uit de rioolheffing. Het onderhoud wordt meegenomen in het groenbeheerplan van de gemeente.

Het waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta zorgen in de gemeente Hardenberg voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit is niet alleen in het belang van de inwoners, maar ook voor de planten en dieren. Oppervlaktewater wordt ook gebruikt om drinkwater van te maken. Hoe schoner het oppervlaktewater, hoe eenvoudiger het is om er drinkwater van te maken.

Toekomst

De gemeente beheert en onderhoudt de watergangen die een watervoerende functie hebben richting het oppervlaktewater en die van belang zijn voor de ontwatering van het stedelijk gebied. De gemeente kiest voor gedifferentieerd onderhoud, naar belangrijkheid van de functie.

De vijvers en watergangen in de woonkernen noemen we stedelijk water. Waterschap Vechtstromen wil het onderhoud van het stedelijk water overnemen van de gemeente. We zijn hierover in gesprek, samenwerking staat hierin centraal.

De vijvers en watergangen in de diverse woonkernen vallen onder de noemer ‘stedelijk water’. De waterschappen willen een aantal van deze watergangen overnemen van de gemeente. We staan hiervoor open, op de volgende voorwaarden:

 • de overdracht mag niet leiden tot (maatschappelijke) kostenverhoging;
 • de overdracht voldoet aan de gezamenlijke eisen van de beeldkwaliteit (waterkwaliteitsspoor);
 • de overdracht bevordert de efficiëntie.

Locaties oppervlaktewateren

De plattegrond laat diverse oppervlaktewateren zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

Drinkwater

Uit de bodem in de kraan

In Nederland wordt tweederde van het drinkwater water uit de grond gehaald. De rest komt uit oppervlaktewater. Grondwater kan verontreinigd zijn door bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen of medicijnresten. Ook het (illegaal) lozen of storten van afval kan het grondwater vervuilen. Het meeste grondwater is van goede kwaliteit en is daarom redelijk eenvoudig om er drinkwater van te maken. Oppervlaktewater bevat meer verontreiniging en is daardoor ook lastiger te reinigen voordat het geschikt is als drinkwater.

Maar het meeste grondwater is nog van goede kwaliteit en is daarom redelijk eenvoudig schoon te maken om het te kunnen drinken. Oppervlaktewater bevat meer verontreiniging en is daardoor ook lastiger te reinigen voordat het geschikt is als drinkwater.

Vitens

In Hardenberg voorziet Vitens de inwoners van schoon drinkwater. Hier wordt voornamelijk grondwater voor gebruikt.

Afkoppelen

Laat water daar waar het valt

Bij nieuwbouw- en inbreidingslocaties bepalen we hoe we omgaan met het afval- en regenwater. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk aspect. Het streven is altijd het scheiden van afval- en regenwater.

Als het mogelijk is infiltreren we regenwater zoveel mogelijk in de bodem. Bij bestaande gemengde riolering koppelen we het regenwater van de gemengde riolering af, wanneer dat doelmatig is. Het schone regenwater gaat dan niet naar de RWZI, maar blijft zoveel mogelijk daar waar het valt. Bijvoorbeeld in infiltratieriolen of -kratten, wadi’s of vijvers en waterpartijen. Voor de verwerking van het regenwater houden we deze volgorde aan:

 1. Vasthouden (als de bodem het aankan, zakt het water hierin weg)
 2. Bergen (in regenwaterstelsel)
 3. Afvoeren (naar oppervlaktewater zoals vijvers, sloten en kanalen)

Helofytenfilters

Reinigende bacteriën

Het zijn niet alleen de planten die het water reinigen. Het zijn met de name de bacteriën in de bodem die het water schoonmaken. De planten zorgen ervoor dat de bacteriën goed kunnen leven. We leggen helofytenfilters aan om bijvoorbeeld vijvers of afstromend water van wegen te zuiveren.

Enkele inwoners in het buitengebied die niet zijn aangesloten op drukriolering hebben een helofytenfilter om hun afvalwater te zuiveren.

Vijvers en waterpartijen

Toekomst

In stedelijk gebied beheert en onderhoudt de gemeente de watergangen die een watervoerende functie hebben richting het oppervlaktewater en die van belang zijn voor de ontwatering van het stedelijk gebied. De waterschappen willen een aantal van deze watergangen overnemen van de gemeente.

 

Locaties vijvers en andere waterpartijen

De plattegrond toont diverse vijvers en andere waterpartijen. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

Wadi’s

Wadi betekent ‘dal’

Een wadi is meestal een verlaagde grasstrook. Het  is een tijdelijke berging bij extreme neerslag en staat meestal droog. Alleen na een regenbui staat er water in. Het regenwater kan in de bodem wegzakken of vertraagd worden afgevoerd. Een wadi:

 1. Gaat uitdroging van de bodem tegen
 2. Is een buffer bij veel neerslag
 3. Zuivert het regenwater

Toekomst

Met het oog op de klimaatverandering verwachten we in de toekomst meer intensieve buien. Dit betekent dat er vaker situaties zullen zijn waarbij de riolering de enorme hoeveelheid regen die er in een korte tijd valt niet aankan. Zowel bij vervanging als bij herinrichting kijken we daarom naar mogelijkheden om regenwater bovengronds op te vangen in de openbare ruimte, zoals in wadi’s of het oppervlakte water.

Onderhoud water

Baggeren

In vijvers en watergangen ontstaat in de loop van de tijd bagger. Deze bagger wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het blad dat in de herfst in het water valt. In samenwerking met de waterschappen wordt bagger verwijderd wanneer dit noodzakelijk is.

Herstelwerkzaamheden

Het beheer van ons watersysteem (baggeren, onderhoud aan duikers en beschoeiing) vindt momenteel plaats op basis van urgentie en klachten. In deze planperiode gaan we dit op planmatige wijze uitvoeren.

 

 

 

 

 

Zwemwater

Zwemwater dat wordt gecontroleerd

Veilig en verantwoord zwemmen kunt u het beste doen in een zwembad. Als u wilt zwemmen in open water, maak dan gebruik van een aangewezen zwemwater. De kwaliteit van dit water wordt regelmatig gecontroleerd.

In de gemeente Hardenberg zijn de volgende locaties aangewezen als zwemwater:

 • Kotermeerstal in Dedemsvaart
 • Oldemeijer in Hardenberg
 • De kleine Belties in Hardenberg
 • De Klimberg in Rheezerveen
 • Het Stoetenslagh in Rheezerveen
 • Spartelvijver in Sibculo
 • De Vlegge in Sibculo

Actuele zwemwaterkwaliteit van buitenwateren vindt u op de website www.zwemwater.nl

Advies om niet in ander water te zwemmen

Andere wateren zoals rivieren en stedelijk water worden niet onderzocht op veiligheid en zwemwaterkwaliteit. U zult daarom bij deze wateren ook geen informatie (zoals waarschuwingen) aantreffen. Daarom wordt geadviseerd alleen in aangewezen zwemwater te recreëren.

Klachten

De provincie controleert de zwemplassen en zwembaden steekproefsgewijs. Heeft u klachten, dan kan de provincie daarbij helpen. Als u vermoedt dat de veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit niet in orde zijn, kunt u bellen met het telefoonnummer 038 425 24 23, of een e-mail sturen naar meldpunt@overijssel.nl.

Water in getallen

Water in getallen

De gemeente Hardenberg heeft het volgende areaal in bezit:

 • sloten: 674.000 m²
 • vijvers: 736.800 m²
 • duikers: circa 900 stuks
 • beschoeiing: 16.400 meter
Riolering

Riolering zorgt voor:

Riolering zorgt voor:

 • de afvoer van ons afvalwater
 • droge voeten, door de afvoer van regenwater
 • het voorkomen van ziekten (dé reden om riolen aan te leggen)
 • een schoner milieu

Incidentenplan

We hebben een incidentenplan voor de waterketen Noordelijke Vechtstromen. Het plan biedt een uniforme en adequate aanpak bij incidenten, waarbij iedereen zijn of haar verantwoordelijkheden kent.

Gemengd riool

Hevige buien

Bij hevige regen kan niet al het water in de buis. Het schone regenwater loopt dan, gemengd met het afvalwater, via zogenaamde overstorten in een vijver of sloot. Dit kan leiden tot milieuvervuiling. Daarom heeft het de voorkeur om regenwater af te koppelen.

186 km gemengd riool

Van het Nederlandse riool is driekwart gemengd. Voor onze gemeente geldt dit ook. De lengte van onze gemengde riolering is 186 kilometer.

Toekomst

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen zoveel mogelijk schoon regenwater opvangen waar het gevallen is. We gebruiken het om grondwater aan te vullen en om oppervlaktewater te verversen. Er is sinds halverwege de jaren 90 steeds minder gemengde riolering aangelegd. Dit zetten we voort. Bij nieuwbouw leggen we een gescheiden stelsel aan. Bij vervanging van het gemengde rioleringssysteem leggen we een gescheiden stelsel aan wanneer dat doelmatig is.

Locaties gemengde riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

Gescheiden riool

Gescheiden

Bij gescheiden riolen gaat het afvalwater onder vrijverval of via een gemaal naar de waterzuivering. Het regenwater, ook wat niet helemaal schoon is, gaat via kolken (de putjes in de weg of stoeprand) het regenwaterriool in. Vervolgens gaat het regenwater rechtstreeks naar een sloot of vijver. Gemeente Hardenberg heeft 117 km gescheiden riolering.

Infiltratieriolen

Wanneer water goed in de bodem kan zakken leggen we ook wel eens een infiltratieriool aan. Dat is een buis met gaatjes waardoor het regenwater meteen aan het grondwater wordt toegevoegd.

Toekomst

Duurzaamheid vinden we belangrijk. We willen onze vijvers en sloten zoveel mogelijk schoonhouden. Bij een verbeterde gescheiden riolering vangen we het meest vervuilde regenwater op. Er wordt dan echter nog steeds 70% van het regenwater naar de RWZI gebracht. Dat is niet duurzaam. Daarom gaan we meer over tot aanleg van gescheiden stelsels waarbij het regenwater indien nodig nog wordt gezuiverd door een bodempassage of helofytenfilters.

Locaties gescheiden riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina

Drukriool

Buiten de bebouwde kom

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze/groene kasten langs de weg, die vaak een rode storingslamp hebben.

520 km drukriolering

Van het Nederlandse riool is één vierde drukriolering. De gemeente Hardenberg heeft een groot buitengebied en dus veel drukriolering. De lengte van onze drukriolering is 520 km (> 60% van totaal).

Toekomst

Drukriolering is aangelegd voor het afvoeren van uitsluitend afvalwater. In het buitengebied moeten bewoners en bedrijven zelf voor het regenwater zorgen. Het regenwater mag niet op de drukriolering worden aangesloten, want de drukriolering is daar niet op berekend en zorgt voor veel storingen. Er zijn nog situaties waar dat niet zo is.

In de samenwerking Noordelijke Vechtstromen is regenwater op drukriolering een aandachtspunt waar we mee aan de slag te gaan.

Locaties riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

Gemalen

Grote en kleine gemalen

In Hardenberg hebben we verschillende soorten rioolgemalen: de vaak grotere gemalen om het afvalwater naar een ander rioleringsgebied te krijgen en de kleinere pompen en gemalen in het buitengebied.

Locaties riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

Bergbezinkbassins

Hoe werkt het bergbezinkbassin

Bij extreme regen wordt het gemengde water (regen en de rest van het rioolwater) eerst in een grote betonnen bak of (kunststof) buis gebracht. In dit bergbezinkbassin zakt 50% van het vuil naar de bodem.

Daardoor wordt het oppervlaktewater minder verontreinigd. Als het niet meer regent wordt het bassin leeggepompt en gaat het achtergebleven vuile water terug in het riool en naar de waterzuivering. Er komt daardoor minder vervuild water in de vijvers en sloten. Als het zo heftig regent dat een bergbezinkbassin vol is, stroomt het water wel naar de vijvers en/of watergangen.

Water splitsen na de regenbui

Als het niet meer regent wordt het bassin leeggepompt. Relatief schoon water gaat dan naar de vijvers en de sloten. Het achtergebleven vuile water gaat terug in het riool en naar de waterzuivering. Als het zo heftig of lang regent dat een bergbezinkbassin vol is, stroomt het water wel direct naar de vijvers en/of watergangen.

Toekomst

We vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk vuil water direct in vijvers en sloten komt. Dit willen we bereiken door verhard oppervlak van gemengde rioolstelsels af te koppelen wanneer dat doelmatig is. Immers hoe minder regenwater in het riool komt, hoe minder de overstort in werking treedt. Wanneer er voldoende is afgekoppeld, is een bergbezinkbassin niet meer nodig.

Locaties riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

Vuilfuik

Balkbrug

In Balkbrug is er een noodoverstort met daarachter een vuilfuik aangelegd aan de Van Hemertstraat. De noodoverstort treedt alleen in werking bij extreme regenval. Doel is dat het overtollige regenwater niet ongefilterd in het oppervlaktewater verdwijnt.

Toekomst

Een vuilfuik is een relatief nieuwe techniek. We willen daar ervaring mee opdoen. Bij gunstige ervaringen gaan we overwegen om het ook toe te passen op andere locaties waar problemen zijn met zichtbare vervuiling. Klik op afbeelding voor een uitvergroting.

RWZI

Grof afval verwijderen

Door mechanische zuivering wordt het grove afval, zoals papier, plastic en blad uit het rioolwater gezeefd en samen met het aanwezige zand afgevoerd. Daarna gaat het afvalwater het reinigingsproces in.

Reinigende bacteriën

Op de zuivering zijn bacteriën aanwezig die het water biologisch schoonmaken. De bacteriën zetten de aanwezige stoffen om naar minder schadelijke stoffen EN gebruiken het als voedsel voor hun eigen groei. De bacteriemassa wordt ook wel ‘zuiveringsslib’ genoemd. Zodra de bacteriën het vuil hebben gezuiverd wordt het slib gescheiden van het schone water. Nu kan het water terug de natuur in.

Waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta

Nederland telt bijna 400 RWZI’s die door waterschappen worden beheerd. Onze gemeente ligt in het beheergebied van waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta.

Waar wordt uw afvalwater gezuiverd?

 • afvalwater van Ane, De Krim en Gramsbergen wordt gezuiverd op de RWZI Coevorden
 • afvalwater van Balkbrug, Dedemsvaart, Slagharen, De Lutte, Schuinesloot wordt gezuiverd op de RWZI Dedemsvaart
 • afvalwater van Sibculo, Kloosterhaar. Mariënberg, Bergentheim, Hoogenweg, Radewijk, Bruchterveld en Hardenberg wordt gezuiverd op de RWZI Hardenberg

Onderhoud riolering

Vrijvervalriolering

Het riool reinigen we met een hogedrukspuit. Daarna inspecteren wij met een camera de kwaliteit van het riool. Jaarlijks reinigen en inspecteren wij een deel van ons vrijvervalriolering. Eind 2017 hebben wij ons hele vrijvervalstelsel gereinigd en geïnspecteerd op basis van een cyclus van 7 jaar. Vanaf 2018 zullen wij het vrijvervalriool eens in de 10 jaar reinigen en inspecteren. Deze frequentie hebben we afgestemd met de partners in de samenwerking Noordelijke Vechtstromen. Op die manier wordt er per jaar ongeveer 30 km riool gereinigd en geïnspecteerd.

Op basis van inspecties bepalen we waar er herstelmaatregelen nodig zijn. Herstelmaatregelen kunnen bijvoorbeeld het vervangen van de buis of relinen zijn. Hierbij wordt een kunststof kous binnen in de buis aangebracht, waardoor deze weer sterker is.

Gemalen

Onze rioolgemalen reinigen en inspecteren we eens per jaar. Een hogedrukspuit maakt de pompkelder schoon. Tegelijkertijd controleren we of het gemaal naar behoren werkt en voeren we reparaties uit als dit noodzakelijk is.

Drukriolering

Drukriolering bestaat uit een systeem van minigemalen en persleidingen. Het wordt toegepast in het buitengebied. Op een minigemaal worden één of meerdere woningen aangesloten. We inspecteren en reinigen de minigemalen jaarlijks. Waar nodig voeren we reparatiewerkzaamheden uit.

Kolken reinigen

Een vrachtwagen zuigt met een zuiginstallatie de straatkolken (putten) leeg. Dit gebeurt gemiddeld een keer per jaar zodat we het regenwater kunnen afvoeren.

Functiegericht beheer

Vervangen alleen wanneer nodig

Om goed te functioneren heeft het rioolsysteem onderhoud en vervanging nodig. Tot dusver werd het riool meestal vervangen op basis van leeftijd. In de nieuwe aanpak bepalen we het verwachte vervangingsmoment op basis van drie vernieuwende parameters:

 • de werkelijke toestand van een riool op die locatie
 • de mate van belangrijkheid van een riool
 • waar het riool ligt (aan een riool onder een spoorweg worden hogere eisen gesteld dan aan een riool in een berm)

Toekomst

De nieuwe aanpak gaan we de komende planperiode voor ons gehele rioleringstelsel uitrekenen. Dit zal resulteren in een beheerplan waarin is uitgewerkt wat de totale restlevensduur van onze riolering is, inclusief de kosten op lange termijn. Dit levert belangrijke input voor ons Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2028.

Kortom: niet meer preventief vervangen

Met functiegericht rioolbeheer houden we ons riool zo lang mogelijk in stand, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten (sober en doelmatig). Dit betekent dat alleen daar waar werkelijk sprake is van een (komende) schade, een reparatie of een vervanging plaats vindt. Een preventieve vervanging van rioolbuizen in bijvoorbeeld een hele wijk zal daarom niet of nauwelijks meer voorkomen.

Riool in getallen

Leeftijd

De oudste riolering van het vrijvervalstelsel van de gemeente Hardenberg uit 1932 is nog steeds in gebruik. Ongeveer 6% van de vrijvervalriolering is ouder dan 50 jaar. In de jaren ’60, ’70 en ’80 is een groei geweest in de aanleg van riolering. Dit is gelijk aan de groei van de woonkernen. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Aantal kilometers

De meeste kilometers riolering bestaan uit drukriolering. De drukriolering is voornamelijk eind jaren 80 en in de periode 2005-2008 aangelegd. Uit milieuoogpunt heeft de gemeente gekozen om alle percelen in het buitengebied een aansluiting aan te bieden op de drukriolering. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Levensduur

De verschillende onderdelen van het rioleringssysteem kennen een technische levensduur en een afschrijvingsperiode. Tot dusver werd de riolering meestal vervangen op basis van leeftijd. Daar willen we verandering in brengen door functiegericht rioolbeheer. Dit is ook één van de speerpunten van de samenwerking Noordelijke Vechtstromen. De effecten daarvan gaan we de komende planperiode voor onze gehele riolering uitwerken.

Thema’s
Volksgezondheid
Samenwerking

Nieuwe uitdagingen

De waterketenpartners gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Ommen en Hardenberg, waterschap Vechtstromen en WMD Drinkwater werken aan het verbeteren van kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid, het versterken van duurzaamheid en kostenbesparing.

 

De omgeving waarin wij het rioolbeheer uitvoeren wordt steeds complexer en stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Een belangrijke ontwikkeling is klimaatverandering. Hier is veel kennis, inventiviteit en een zekere schaalgrootte voor nodig. We hebben elkaar en andere partijen nodig om de ontwikkelingen en opgaven in de waterketen op te pakken.

Veel voordelen

Wat de samenwerking ons heeft opgeleverd, is onder meer een gezamenlijk grondwaterbeleid, een incidentenplan, een uniform grootboek (zodat we resultaten en werkwijzen steeds beter met elkaar kunnen vergelijken), functiegericht rioolbeheer en een standaard programma van eisen voor nieuwbouw en renovatie van gemalen.

Bestuursakkoord 2017-2020

Op 26 januari 2017 tekenden we het regionaal Bestuursakkoord 2017-2020 met het daarbij behorende Waterketenplan en het uitvoeringsprogramma. Dat betekent dat we doorgaan in de Samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen met omliggende gemeenten, het waterschap en het drinkwaterbedrijf. We leggen onze afgesproken gelijkgestemde werkwijzen vast (op basis van de goede ervaringen), en verbinden ons met de projecten uit het uitvoeringsprogramma 2017-2020.

Lees hier het Bestuursakkoord 2017-2020

Lees hier het Uitvoeringsprogramma 2017-2020

Waterketenplan

Onderdeel van het regionaal Bestuursakkoord 2017-2020 is het Waterketenplan Noordelijke Vechtstromen. In het Waterketenplan Noordelijke Vechtstromen hebben de samenwerkingspartners hun gezamenlijke visie op de waterketen vastgelegd.

De waterketen draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van schade aan het milieu en het creëren van ruimtelijke meerwaarde. We willen naar een duurzame waterketen en beschouwen het afvalwater niet als afval, maar zetten afvalwater om in grondstoffen, schoon water en energie. De kosten voor inwoners voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater zullen op langere termijn minder stijgen.

Klik hier voor het waterketenplan.

Gezamenlijke projecten

Het gezamenlijke uitvoeringsprogramma bevat de gezamenlijke projecten waaronder het opstellen van dit Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De projecten dragen bij aan de realisatie van de doelen van dit GRP. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Kwaliteit leefomgeving

Maatschappelijke samenwerking

Het is een maatschappelijk belang dat ook in stedelijk gebied het watersysteem en de riolering op orde is. We willen dat inwoners het water beleven, ervan genieten en dat we droge voeten houden. Hiervoor willen we samenwerken, want niet één partij heeft de sleutel in handen.

Dit doen we met waterschappen, woningbouwcorporaties, belangengroepen, private partijen en inwoners. Waar mogelijk koppelen we wateropgaven aan plannen en projecten van andere partijen. Samenwerken is een voorwaarde om ambities te realiseren. Deze informatie gebruiken we om Hardenberg klimaatbestendig te maken.

Kwaliteit verhogen

Ook het voorkomen van wateroverlast en het zorgen voor schoon oppervlaktewater, in combinatie met groen, verhogen de kwaliteit van de leefomgeving. We nemen maatregelen in het kader van de Klimaatactieve Stad. Op die manier bereiden we de woonkernen voor op de effecten van klimaatverandering.

Klimaatverandering

Voorbereiding

We willen ons riolerings- en watersysteem klimaatrobuust maken. We volgen hierbij de meest actuele klimaatscenario’s van het KNMI. In 2021 komt het KNMI met nieuwe cijfers aangaande de klimaatontwikkelingen. Als het noodzakelijk is passen we onze strategie aan.

 

Als gevolg van het veranderende klimaat nemen de intensiteit en de hoeveelheid van de neerslag toe. Ons riolerings- en watersysteem is hier momenteel onvoldoende op berekend. We willen het daarom op een duurzame manier klimaat robuust maken. We stellen samen met het waterschap per kern een regenwaterstructuurplan op en voeren maatregelen uit om knelpunten op te lossen. Denk aan maatregelen als:

 • afkoppelen regenwater binnen de bebouwde kom
 • afkoppelen regenwater buiten de bebouwde kom (op onze drukriolering is in de loop van de jaren veel regenwater aangesloten. Dit willen we in overleg met de bewoners gaan afkoppelen)
 • realiseren extra waterberging (bijvoorbeeld aanleggen van wadi’s)
 • vergroten afvoercapaciteit

We sluiten aan bij de Klimaatactieve Stad. Dit betekent dat we twee doelen combineren: op een duurzame manier klimaatrobuust maken én opwaarderen van de woonomgeving.

Acceptabele wateroverlast en hinder

Hoewel het technisch mogelijk is, is het te kostbaar om (regenwater)riolen bij de aanleg zo groot te maken dat ze nu en in de toekomst al het regenwater kunnen verwerken. Bij hevige buien vinden wij het acceptabel dat enige tijd water op straat blijft staan, mits dit geen overlast of schade veroorzaakt.

Afweging bij het kiezen van maatregelen

Per situatie wegen we af of we in actie komen of niet en welke maatregelen we nemen. De keuze hangt af van:

 • de omvang en de duur van de wateroverlast
 • het aantal mensen dat er last van heeft
 • het soort water (bij gemengd water grijp je sneller in dan wanneer er schoon regenwater op straat staat)
 • de risico’s voor volksgezondheid en het milieu
 • de bereikbaarheid van vitale gebieden (bijvoorbeeld toegangswegen naar ziekenhuizen en bedrijventerreinen)
 • de kosten om het probleem op te lossen

Drie niveaus van hinder

Om inwoners toch een richtlijn te geven wat ze kunnen verwachten, onderscheiden we drie gradaties:

 1. Hinder: Korte tijd beperkte hoeveelheden water-op-straat. We nemen in eerste instantie geen maatregelen, maar hebben deze situaties wel in beeld. Zodra we werkzaamheden aan het riool kunnen combineren met andere werkzaamheden (zoals werkzaamheden aan de weg), nemen wij alsnog maatregelen.
 2. Ernstige hinder: Enige tijd forse hoeveelheden water op straat, met ondergelopen tunnels en opdrijvende putdeksels. Ook hier hebben wij de situaties in beeld. We benutten kansen wanneer werkzaamheden aan het riool te combineren zijn met andere werkzaamheden.
 3. Overlast en schade: Langdurig en op grotere schaal water-op straat, met schade. Voorbeelden zijn: water in winkels, woningen met materiële schade en ernstige belemmeringen van het (economische en maatschappelijke) verkeer. Deze situaties zijn niet acceptabel. We gaan hierbij over tot maatregelen.
Duurzaamheid

Activiteiten duurzaamheid

Op deze wijze werken wij duurzaam:

 • rekening houden met klimaatverandering
 • duurzame materialen
 • regenwater infiltreren
 • regenwater afkoppelen
 • We willen het energieverbruik verlagen
 • We willen aandacht besteden aan innovatieve ontwikkelingen zoals riothermie, het terugwinnen van grondstoffen en energiebesparing
 • We willen onze inwoners en bedrijven meer bewust maken van de processen die spelen rondom riolering en water
 • In de samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen ontwikkelen wij een programma voor waterbewustzijn en educatie
 • Door de Omgevingswet verandert inspraak op plannen en vergunningen achteraf in ‘meespraak vooraf’. Door de actieve aanpak en burgerparticipatie wordt het draagvlak vergroot
 • Daarnaast hebben we te maken met nieuwe stoffen in de riolering en in oppervlaktewater zoals medicijnresten en microplastics: deze vragen om nieuwe kennis
Circulariteit

De waterketen sluiten

De ambitie van de centrale overheid is: Nederland 100% circulair in 2050. Tussentijds doel is 50% circulair in 2030. Gemeente Hardenberg wil hier de komende beleidsperiode een bijdrage aan leveren door de waterketen zo circulair mogelijk te maken. Daarbij streven we ook naar het voorkomen en reduceren van de CO2-emissie door energiebesparing. Dit betekent dat in de totale cyclus, van ontwerp tot en met het terugnemen van producten, inclusief de daarbij behorende diensten, circulariteit wordt meegewogen. Klik op afbeelding voor een uitvergroting.

Toekomst

De bedoeling is de kringlopen van energie en materialen te sluiten. Afvalwater is een belangrijke drager van zowel energie als grondstoffen. Afval wordt weer grondstof en zou zelfs voedsel kunnen worden. Energiebesparing en het benutten van duurzame energiebronnen is nodig om van een lineaire naar een circulaire economie te komen.

Bedrijven

Meerdere doelen

Met het Activiteitenbesluit verminderen we administratieve lasten voor zowel bedrijven als overheden. De meeste bedrijven die onder het besluit vallen hebben bijvoorbeeld geen milieuvergunning nodig. Het Activiteitenbesluit regelt dus niet alle soorten lozingen. Voor sommige (meest risicovolle) afvalwaterlozingen is een vergunning nodig of maatwerk op algemene regels zoals dat heet.

Bevoegd gezag

Wie het bevoegd gezag is over een afvalwaterlozing wordt bepaald door de lozingsroute. De gemeente is meestal het bevoegd gezag voor een lozing in een rioolstelsel of een lozing naar de bodem. Een lozing op riolering wordt vaak indirecte lozing genoemd, de lozing komt niet direct in het oppervlaktewater. Voor lozing naar oppervlaktewater is dat de beheerder van het water, meestal waterschap of provincie. De systematiek van de Waterwet bepaalt dat voor direct lozen in het oppervlaktewater een vergunning verplicht is.

Bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden

Bent u op zoek naar een geschikte vestigingslocatie of wilt u uw bedrijf uitbreiden? Wilt u weten of u voor een subsidie in aanmerking komt, heeft u behoefte aan ondersteuning of hebt u andere vragen voor de gemeente Hardenberg? Het Bedrijventeam is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Op deze manier  hoeft u niet zelf op zoek naar de juiste ambtenaar, maar wordt uw vraag of verzoek de organisatie ingebracht om u snel van een antwoord te voorzien. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het activiteitenbesluit en wat u als bedrijf kunt doen, kunt u hier kijken.

Inwoners

Uw kennis helpt mee de juiste keuzes te maken

Wij willen u actief betrekken bij de keuzes die wij maken. Bijvoorbeeld bij het klimaatrobuust maken van het riolerings- en watersysteem. U weet zelf het beste wat er in uw woonomgeving gebeurt bij hevige neerslag. Deze kennis is van grote waarde bij het bepalen van maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen.

Samen doen

In huis

Alles wat door het toilet of gootsteen gaat, komt in het riool terecht. Sommige producten verstoppen of vervuilen het riool. Daarom mag u niet zo maar alles door de wc of gootsteen spoelen.

 

Toilet
Toiletpapier mag u natuurlijk in het toilet gooien. Vochtig toiletpapier is niet altijd of veel moeilijker afbreekbaar en zorgt daardoor voor verstoppingen. Het is beter om vochtig toiletpapier niet door te spoelen. Ook andere doekjes zoals babydoekjes en make-up reinigingsdoekjes zijn niet afbreekbaar. Die doet u in de afvalbak.

 

Gootsteen
Vloeibaar eten en water met reinigingsmiddelen mag u doorspoelen. Dikke zuivelresten zoals yoghurt en vla kunnen met verpakking in de vuilnisbak. Net zoals vaste etensresten, medicijnen, olie en frituurvet.

Wel of niet in het riool?

Bij twijfel kunt u in de Afvalscheidingswijzer opzoeken welk afval u wel of niet door de gootsteen of de wc mag spoelen. Of klik hier wat wel en niet in het riool mag.

Rondom het huis

We laten schoon regenwater het liefst daar waar het valt. Dit kan niet als uw tuin veel bestrating heeft. U helpt als er ook onverhard groen rondom uw huis ligt. Groen op uw dak helpt ook met het vasthouden van water.

Waar u ook woont, planten en bomen kunnen het regenwater dat in uw tuin valt goed gebruiken. En dakwater meestal ook. U hoeft ze dan zelf minder vaak water te geven en ze groeien beter. In uw tuin kunt fraaie waterelementen aanbrengen.

Ook voor het riool is het goed als regenwater in uw tuin blijft. Hierdoor kan de riolering de toename van hevige buien beter aan. En voorkomt u onnodige zuivering van schoon regenwater.

Wat mag ik in mijn buurt?

Auto wassen

Als u uw auto op straat wast, stroomt het vuile water via het riool in het oppervlaktewater. Was daarom de auto bij voorkeur in een wasstraat. Ze hergebruiken het water.

Bij gescheiden riolering is het zelfs niet toegestaan uw auto te wassen op straat. De plattegrond toont welke type riolering in uw straat ligt. [plattegrond in aanbouw]

Bestrijdingsmiddelen

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het milieu. Als u hier toch voor kiest, gebruik dan biologische middelen. Onkruid kunt u beter handmatig verwijderen. Ook de gemeente Hardenberg gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen voor het verwijderen van onkruid.

(Kunst)mest

Particulieren weten helaas niet altijd goed om te gaan met (hoeveelheden van) meststoffen. Bij overbemesting stromen meststoffen via het riool naar het oppervlaktewater.

Bouwmaterialen

Materialen met koper, zink of lood die in de bouw gebruikt worden, geven af als ze in contact komen met regenwater. Hierdoor verontreinigt het regenwater. Geïmpregneerd hout van bijvoorbeeld schuttingen of tuinmeubels bevat vaak koper-chroom verbindingen. Ze zijn herkenbaar aan de groenige kleur. Er zijn minder schadelijke alternatieven beschikbaar.

Verkeerde rioolaansluiting

De gemeente zorgt er bij nieuwbouw, renovatie en herinrichting van wijken voor dat zoveel mogelijk verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het riool. In die situaties is het niet toegestaan dat het regenwater direct op het riool wordt geloosd. U zult er voor moeten zorgen dat het water op een of andere wijze in de bodem zakt of bovengronds wordt afgevoerd naar de straat.

 

Het komt bijvoorbeeld weleens voor dat de riolering onbewust verkeerd wordt aansloten. Als u een aansluiting maakt voor afvalwater op een afvoerbuis voor regenwater, komt het vuile water direct in oppervlaktewater. Denk daarbij aan een wasmachine in een garage. Omgekeerd kan een regenpijp ook per ongeluk op een vuilwaterriool worden aangesloten. Dat is minder schadelijk, maar er stroomt dan wel onnodig regenwater naar de RWZI.

De riolering en het rioolgemaal zijn niet berekend op de afvoer van regenwater. Wanneer de woningen toch regenwater lozen op het riool kan dat bij grote neerslag leiden tot storingen in de afvoer. Een ander gevolg is dat er onnodig hogere kosten worden betaald, die moeten worden doorberekend in de rioolrechten en zuiveringsheffing.

Wat doet de gemeente?

De gemeente gaat ook vervuiling van regenwater tegen. Bijvoorbeeld door in de winter gericht en zuinig zout op de weg te strooien. Ook gebruiken we zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen bij de aanpak van onkruid.

Buiten de bebouwde kom

Voor nieuwe percelen in het buitengebied geldt het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Bij iedere nieuwe locatie beoordeelt de gemeente wat de meest geschikte oplossing is. De aansluitkosten van zowel bestaande als nieuwe percelen op de gemeentelijke riolering of het IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater) zijn voor de rekening van de eigenaar/bewoner.

Water op straat

Overlast

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreme regenbuien toe. De riolering kan dergelijke hoeveelheden regenwater niet snel genoeg verwerken. Het water zal daardoor vaker op straat staan. Binnen een uur na de bui is de plas meestal weg. Op plekken waar wij water willen bergen zoals openbaar groen of wadi’s kan het langer duren voordat al het water verdwenen is.

Contact

We willen u vragen overlast zoals stank en verstopte kolken aan ons door te geven zodat we het probleem kunnen verhelpen. U kunt dit op diverse wijzen doen zoals u leest onder contact.

Hinder: Korte tijd beperkte hoeveelheden water op straat. We nemen in eerste instantie geen maatregelen, maar hebben deze situaties wel in beeld. Zodra we werkzaamheden aan het riool kunnen combineren met andere werkzaamheden (zoals werkzaamheden aan de weg), nemen wij alsnog maatregelen.


Ernstige hinder: 
Enige tijd forse hoeveelheden water op straat, met ondergelopen tunnels en opdrijvende putdeksels. Ook hier hebben wij de situaties in beeld. We benutten kansen wanneer werkzaamheden aan het riool te combineren zijn met andere werkzaamheden.

 

Overlast en schade: Langdurig en op grotere schaal water op straat, met schade. Voorbeelden zijn: water in winkels, woningen met materiële schade en ernstige belemmeringen van het (economische en maatschappelijke) verkeer. Deze situaties zijn niet acceptabel. We gaan hierbij over tot maatregelen.

Uitgaven

Wat krijgt u voor € 251?

Wanneer we er van uitgaan dat het gemiddelde huishouden in Hardenberg uit 3 personen bestaat, kunt u samen voor minder dan 70 cent per dag:

 • een keer of 15 naar het toilet
 • 15 keer uw handen wassen
 • 3 keer onder de douche
 • één keer groente en aardappels schoonmaken
 • één keer de vaatwasser laten draaien
 • één keer de wasmachine laten draaien

Aanvragen aansluiting

Aanvragen bij de gemeente

Hier kunt u lezen hoe u een rioolaansluiting aanvraagt.

Storing&Verstopping

Wat moet ik doen bij verstopping

Controleer eerst het erfscheidingsputje. In het volgende tekstrij ziet u waar u deze kunt vinden.

 • Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening.
 • Zit het putje vol water? Dan zit de verstopping in het riool van de gemeente. Neem contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 0523. De gemeente lost het op haar kosten op. Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan komen de kosten voor rekening van de veroorzaker.
 • U kunt ook zelf een bedrijf inschakelen om de verstopping in het gemeentelijke deel op te lossen. U betaalt dan wel zelf de kosten.

Deze informatie kunt u ook vinden op de gemeentepagina.

Waar vind ik het erfafscheidingsputje

In de bebouwde kom bevindt het erfscheidingsputje zich in de meeste gevallen zo’n 50 centimeter binnen de erfscheidingsgrens en circa 50 centimeter onder de grond. Deze staat op de meeste bouwtekeningen. Voor veel woningen is de locatie hier te vinden.

Wanneer er van uw perceel geen tekening is, is de locatie van het erfscheidingsputje niet bekend bij de gemeente. Staat het putje niet op een tekening maar hebt u het gevonden? Geef de locatie dan via het contactformulier.

Wat moet ik doen bij storing van drukriolering

Brandt de rode lamp? Neem dan contact op met de gemeente Hardenberg via het telefoonnummer 14 0523. De gemeente schakelt dan een bedrijf in om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. Ook als het deurtje open staat of de kast beschadigd is, verzoeken we u dit te melden. U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven.

Toelichting: drukriolering ligt meestal in het buitengebied. Huishoudelijk water wordt met behulp van kleine pompen afgevoerd. De computer geeft automatisch een melding aan de gemeente dat er een storing van de pompinstallatie is opgetreden. In sommige gevallen gaat een rode lamp op de kast branden. Een van de oorzaken kan zijn dat er regenwater op het drukriool is aangesloten. Daarop is de drukriolering niet berekend. Deze informatie kunt u ook vinden op de gemeentepagina.

Voorkomen beter dan genezen

U kunt verstopping van het riool helpen voorkomen door verantwoord rioolgebruik. Zorg dat er geen vaste stoffen zoals textiel, kattengrit, luiers, maandverband of condooms in de rioolafvoer terechtkomen. Ook vet (jus en vloeibaar frituurvet) en olie kunnen verstopping veroorzaken.

Beleid

Samenwerking

Dit GRP is het resultaat van een intensieve samenwerking van de partners in de samenwerking Waterketen Noordelijke Vechtstromen. Dit zijn: gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Ommen en Hardenberg, WMD Drinkwater en waterschap Vechtstromen. Duurzaamheid, doelmatigheid en klantvriendelijk zijn leidend bij ons handelen.

Wet- en regelgeving

Wet Milieubeheer en GRP

De taken en verplichtingen die de gemeente heeft op het gebied van riolering staan in de Wet Milieubeheer. Het opstellen van een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is een van de verplichtingen uit deze wet.

Het GRP beschrijft:

 • welke voorzieningen voor riolering in beheer zijn
 • de effecten van deze voorzieningen op het milieu
 • de kosten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud (rekening houdend met toekomstige vervanging/verbetering)
 • hoe de kosten gedekt worden

De Wet Milieubeheer wordt onderdeel van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2021.

Waterwet

Sinds de introductie van de Wet gemeentelijke watertaken op 1 januari 2008 dient de gemeente niet alleen zorg te dragen voor stedelijk afvalwater, maar ook voor regenwater en grondwater. De Wet gemeentelijke watertaken ging op 22 december 2009 op in de Waterwet. Deze gaat naar verwachting per 2021 op in de Omgevingswet.

Gemeentewet

De wettelijke kaders rond de rioolheffing zijn vastgelegd in de Gemeentewet. Op basis hiervan kan een gemeente keuzes maken hoe zij de rioolheffing opbouwt. Gemeente Hardenberg doet dit op basis van kostprijs. De totale rioolheffing mag echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken.Zoals genoemd treedt naar verwachting in 2021 de Omgevingswet in werking.

Omgevingswet

Zoals genoemd treedt naar verwachting in 2021 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van de leefomgeving en voor de ontwikkelingen hierin. De zorgplichten blijven in de Omgevingswet bestaan zoals ze nu zijn.

De Wet milieubeheer en de Waterwet gaan op in de Omgevingswet. Daarmee vervalt ook de verplichting van het opstellen van een GRP.

Watertoets

Bij alle ruimtelijke plannen en besluiten moet beoordeeld worden wat de effecten zijn op de waterhuishouding. Dat is geregeld in de Watertoets. De bedoeling van de Watertoets is dat de initiatiefnemer en de waterbeheerder tijdens de planontwikkeling overeenstemming bereiken over water in het ruimtelijke plan.

Visie

Gezamenlijke visie

Gemeente Hardenberg heeft met haar waterketenpartners in Noordelijke Vechtstromen een visie op de waterketen vastgelegd. De visie is vertaald naar de vier doelen die we gezamenlijk nastreven:

 1. kostenbesparing (beperking van kostenstijging)
 2. kwaliteitsverhoging
 3. vermindering van kwetsbaarheid en
 4. versterken van duurzaamheid

Doel van de samenwerking in de waterketen is om het hele waterketensysteem te beheren en onderhouden alsof het één enkele beheersorganisatie is.

Visie Noordelijke Vechtstromen

De gezamenlijke visie is vastgelegd in het Waterketenplan Noordelijke Vechtstromen 2030. Klik hier voor het document.

In het kader van de samenwerking in de waterketen zijn allerlei projecten geformuleerd om de samenwerking verder vorm te geven. De projecten staan in figuur hiernaast en hieronder.

 

“De waterketen draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van schade aan het milieu en het creëren van ruimtelijke meerwaarde. We willen daarbij naar een duurzame waterketen en beschouwen het afvalwater niet als afval, maar zetten afvalwater om in grondstoffen, schoon water en energie. De kosten voor inwoners voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater zullen op langere termijn minder stijgen.”

Thema's

Op basis van de gezamenlijke visie ontwikkelde gemeente Hardenberg thema’s waar we aandacht aan geven:

 1. Volksgezondheid
 2. Samenwerking
 3. Kwaliteit leefomgeving
 4. Klimaatverandering
 5. Duurzaamheid

Gezamenlijk kunnen wij de Noordelijke Vechtstromen toekomstbestendig maken, verduurzamen en betaalbaar houden. De waterketen draagt bij aan de bescherming van de volksgezondheid, het voorkomen van schade aan het milieu en het creeëren van ruimtelijke meerwaarde. We willen daarbij naar een duurzame waterketen en beschouwen het afvalwater niet als afval, maar zetten afvalwater om in grondstoffen, schoon water en energie. De kosten voor inwoners voor het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater zullen op langere termijn minder stijgen.”

Doelen en ambities

4 gezamenlijke doelen

 • Beschermen volksgezondheid
 • Voorkomen schade
 • Beperken hinder en overlast
 • Milieu sparen

 1. Beschermen volksgezondheid: De riolering zorgt ervoor dat verontreinigd afvalwater uit de directe leefomgeving wordt verwijderd. Zonder riolering bestaat in dichtbevolkte gebieden een reëel gevaar voor epidemieën en infectieziekten. Riolering voorkomt contact met afvalwater en houdt onze drinkwaterbronnen schoon
 2. Voorkomen schade: Extreme regenbuien kunnen ertoe leiden dat schade aan eigendommen optreedt, essentiële (gebruiks)functies uitvallen, hulpdiensten en bedrijven niet bereikbaar zijn of dat water binnendringt in huizen, scholen en bedrijven. Met goed rioolbeheer en het treffen van maatregelen willen we deze situaties beperken
 3. Beperken hinder en overlast: Het water- en rioleringsysteem beperkt zo veel mogelijk de hinder en overlast door neerslag in de bebouwde omgeving
 4. Milieu sparen: Door de riolering wordt de directe ongezuiverde lozing van afvalwater op bodem, grondwater of oppervlaktewater voorkomen

Ambities

Doelen, functionele eisen, maatstaven, meetmethoden

We hebben de zorgplichten in de afvalwaterketen vertaald in concrete doelen, te behalen resultaten en te leveren prestaties. We gaan hiermee van normgericht naar resultaatgericht. Dit levert een invulling op van de doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden, de zogenaamde DoFeMaMe. Voor meer info zie document DoFeMaMe.

Kwaliteit leefomgeving

Water en groen in de kernen dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom willen we het water en groen behouden en verbeteren. De inrichting en het beheer is afhankelijk van de functie. We stemmen het beheer steeds beter op de functie af.

Water systeem op orde brengen

We brengen het watersysteem (oppervlaktewater, grondwater en riolering) waar nodig op orde, voor nu en voor de toekomst. Daarbij houden we rekening met onder andere de klimaatontwikkeling en de rechtstreekse en indirecte gevolgen van het menselijk handelen in het stedelijk gebied. Ook zorgen we voor een goede ontwateringsstructuur. We bereiden de woonkernen voor op de effecten van klimaatverandering.

Water en ruimtelijke ordening

Water en riolering zijn in stedelijk gebied onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is van belang dat bij ruimtelijke ontwikkelingen en processen vroegtijdig met water rekening wordt gehouden. Daardoor stijgt de kwaliteit van de leefomgeving en wordt het watersysteem versterkt: robuust en klimaatbestendig.

Regenwater

Regenwater is een bron van schoon water. We gaan het niet mengen met afvalwater in een gemengd stelsel. We laten regenwater zoveel mogelijk daar waar het valt zodat het schoon de bodem in zakt. Of we vangen het op om oppervlaktewater mee te verversen.

Grondwater

Klik hier voor Grondwaterbeleid Vechtstromen Noord.

Energie

Energie speelt ook een rol bij water. We maken meer gebruik van de mogelijkheden die water te bieden heeft. Samen met onze waterketenpartners onderzoeken we welke andere combinaties tussen water en energie mogelijk zijn.

Waterbewustzijn

Om meer waterbewustzijn te creëren, communiceren we gerichter naar inwoners over waterprojecten en leggen we uit wat goed rioolgebruik is.

Waterkennis- en informatie

Samen met onze waterketenpartners  verbeteren we onze kennis van het functioneren van het watersysteem. Dit is belangrijk voor het maken van goede plannen en het nemen van beslissingen. We willen ons (gegevens)beheer op orde hebben.

Afvalwater als bron

We beschouwen afvalwater meer en meer als een bron van grondstoffen. We onderzoeken hoe we het afvalwater nóg beter herbruikbaar kunnen maken. Dit doen we samen met onze waterketenpartners.

Samenwerking waterketen

We gaan door met de samenwerking met omliggende gemeenten, de waterschappen en het waterbedrijf. Het levert ons veel voordelen op het gebied van kostenreductie, kwaliteitsverbetering, het verminderen van kwetsbaarheid en duurzaamheid.

Evaluatie vorige planperiode

Terugblik afgelopen planperiode 2014-2018

In oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Hardenberg het GRP 2014-2018 vastgesteld. In de afgelopen planperiode richtten de beleidskeuzes van de gemeente Hardenberg zich op inzicht verkrijgen in het functioneren van het rioolstelsel, de wijze van afkoppelen van regenwater op lokaal niveau en het uitvoeren van het grondwaterbeleid.

 

 

 

Inspecteren en vervangen

We hebben op dit moment goed inzicht in de (onderhouds-)toestand van ons rioolstelsel, deze voldoet op dit moment aan de vastgestelde Hardenbergse norm. Op basis van deze inzichten zijn de afschrijvingstermijnen van de vrijvervalriolering vanaf 2014 verlengd naar 80 jaar. Daarnaast hebben er vervangingswerkzaamheden plaatsgevonden. De kansen voor ‘werk met werk’ maken zijn uitgevoerd in o.a. Hardenberg en Dedemsvaart. Kansen voor afkoppelen en vervanging riolering zijn gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte.

Inzicht zorgt voor meer efficiency

In de afgelopen periode hebben we steeds beter inzicht gekregen in de kwaliteit en het functioneren van de riolering. Hierdoor kunnen we betere afwegingen maken tussen doelmatigheid, duurzaamheid, strategie en kosten. We hebben de werkzaamheden voor de rioleringszorg daarmee efficiënt kunnen uitvoeren.

Verder optimaliseren van het beheer en onderhoud

Kortom, de afgelopen planperiode (2014-2018) hebben we gebruikt om het inzicht in de kosten en de kwaliteit van ons rioleringsareaal te verbeteren. Op basis van deze informatie gaan we ons riool functiegericht beheren.

Beleid Hardenberg

Gemeentelijke Rioleringsplan 2018-2022

In dit Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2018 – 2022 heeft de gemeente Hardenberg het rioleringsbeleid vastgelegd voor een periode van vijf jaar. Hierin staat de samenwerking in de waterketen Noordelijke Vechtstromen centraal. In het voorjaar van 2017 is het bestuursakkoord waterketen 2.0 afgesloten. De opgaven uit het dit akkoord zijn verwerkt in dit plan.

Het plan sluit aan bij onze ambities om een groene en aantrekkelijke woon- en werkomgeving te bieden Deze werkzaamheden combineren we zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (werk met werk maken).

Kern van het nieuwe GRP

Met het nieuwe GRP willen we het volgende bereiken:

 • De samenwerking binnen de waterketen verder centraal stellen door invulling te geven aan het Regionaal Bestuursakkoord waterketen Noordelijke Vechtstromen en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2017 – 2020
 • Het verder optimaliseren van het beheer en onderhoud van onze riolering door het invoeren van functiegericht rioolbeheer en planmatig beheer van ons watersysteem.
 • Het klimaatrobuust maken van ons riolerings- en watersysteem, denk hierbij aan het:
  • opstellen van regenwaterstructuurplannen
  • afkoppelen van regenwater zowel binnen als buiten de bebouwde kom
  • realiseren van extra waterberging
  • vergroten van de afvoercapaciteit
 • Inwoners bewust maken van de waterketen en betrekken bij de processen die spelen rondom riolering en water.
Financiën

Financiën

Het kostendekkingsplan heeft de volgende uitgangspunten:

 • Voortzetten van de huidige beleidslijn ‘sober en doelmatig’
 • Er is financiële ruimte gereserveerd voor planmatig beheren van het watersysteem (baggeren, onderhoud aan duikers en beschoeiing)
 • Er is financiële ruimte gereserveerd voor het op duurzame wijze klimaatrobuust maken van het riolerings- en watersysteem
 • Door een aantrekkende markt zullen aanbestedingen in de komende planperiode duurder uit gaan vallen
 • Input voor de financiële doorrekening is de verwachte stand van de reserve en de voorziening per 1-1-2018
 • Het tarief rioolrecht wordt per 1-1-2018 met € 10 per aansluiting verlaagd en komt dan op € 251 per aansluiting.

De uitgevoerde doorrekening laat zien dat de reserve tot en met 2027 positief is.

Formatie

In de formatie van de Bestuursdienst Ommen Hardenberg is de personele capaciteit voor de rioleringszorg geborgd. Deze capaciteit zit voor een groot deel bij Openbaar Gebied, maar ook bij belastingen en financiën. De afdelingen maken per jaar een afdelingsplan waarin concreet wordt uitgewerkt hoeveel ambtelijke capaciteit nodig is en hoe deze wordt gerealiseerd.

Contact

Contactformulier

Heeft u een vraag over riolering en/ of water? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Onder het formulier vindt u de algemene contactgegevens van de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg.

Publieksdienst gemeente Hardenberg

U kunt bij de Publieksdienst terecht voor vragen en meldingen over het rioleringssysteem. We helpen u graag.

Wilt u via internet een vraag stellen? Vul het bovenstaande contactformulier in.

Wilt u langskomen? Dan vragen we u om een afspraak te maken via het digitaal loket of telefonisch zoals hieronder aangegeven:

Contactgegevens

Gemeente Hardenberg
Bezoekadres: Stephanuspark 1
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
Telefoonnummer: 14 0523 (kengetal niet nodig)


Online een afspraak maken

Maak voor uw bezoek aan de Publieksdienst eerst online een afspraak. Het is mogelijk om voor meerdere personen tegelijk een afspraak te maken.


Openingstijden
Bij de Publieksdienst kunt u op de onderstaande tijdstippen alleen op afspraak terecht.

Maandag: 08.30 – 17.00 uur
Dinsdag: 08.30 – 17.00 uur
Woensdag: 08.30 – 17.00 uur
Donderdag: 08.30 – 20.00 uur
Vrijdag: 08.30 – 12.30 uur

Meer weten?

Meer informatie over de waterketen?

U vindt hier enkele filmpjes, websites en handige folders over water en riolering.

Klik op een website

www.riool.net

www.vechtstromen.nl

www.wdodelta.nl

www.vitens.nl

www.overijssel.nl

www.riool.info/home

Klik op een filmpje

Rioned help mijn riool doet het niet

Rioned water wie zijn daar allemaal mee bezig

Rioned het regent, het regent 

Rioned regenwater gebruik het in de tuin

Rioned water op straat n hevige regenval

Klik op een plaatje voor een brochure

Scholen

Wil je voor school bezig met zijn met het thema water? Zoek je informatie voor een spreekbeurt of (profiel)werkstuk? Op deze website staat veel informatie geschikt voor alle leeftijden over drinkwater, afvalwater, regenwater, grondwater, oppervlaktewater, riolering en waterzuivering.