Voorbereiding

We willen ons riolerings- en watersysteem klimaatrobuust maken. We volgen hierbij de meest actuele klimaatscenario’s van het KNMI. In 2021 komt het KNMI met nieuwe cijfers aangaande de klimaatontwikkelingen. Als het noodzakelijk is passen we onze strategie aan.

Lees meer

 

Als gevolg van het veranderende klimaat nemen de intensiteit en de hoeveelheid van de neerslag toe. Ons riolerings- en watersysteem is hier momenteel onvoldoende op berekend. We willen het daarom op een duurzame manier klimaat robuust maken. We stellen samen met het waterschap per kern een regenwaterstructuurplan op en voeren maatregelen uit om knelpunten op te lossen. Denk aan maatregelen als:

 • afkoppelen regenwater binnen de bebouwde kom
 • afkoppelen regenwater buiten de bebouwde kom (op onze drukriolering is in de loop van de jaren veel regenwater aangesloten. Dit willen we in overleg met de bewoners gaan afkoppelen)
 • realiseren extra waterberging (bijvoorbeeld aanleggen van wadi’s)
 • vergroten afvoercapaciteit

We sluiten aan bij de Klimaatactieve Stad. Dit betekent dat we twee doelen combineren: op een duurzame manier klimaatrobuust maken én opwaarderen van de woonomgeving.

Lees minder

Acceptabele wateroverlast en hinder

Hoewel het technisch mogelijk is, is het te kostbaar om (regenwater)riolen bij de aanleg zo groot te maken dat ze nu en in de toekomst al het regenwater kunnen verwerken. Bij hevige buien vinden wij het acceptabel dat enige tijd water op straat blijft staan, mits dit geen overlast of schade veroorzaakt.

Afweging bij het kiezen van maatregelen

Per situatie wegen we af of we in actie komen of niet en welke maatregelen we nemen. De keuze hangt af van:

 • de omvang en de duur van de wateroverlast
 • het aantal mensen dat er last van heeft
 • het soort water (bij gemengd water grijp je sneller in dan wanneer er schoon regenwater op straat staat)
 • de risico’s voor volksgezondheid en het milieu
 • de bereikbaarheid van vitale gebieden (bijvoorbeeld toegangswegen naar ziekenhuizen en bedrijventerreinen)
 • de kosten om het probleem op te lossen

Drie niveaus van hinder

Om inwoners toch een richtlijn te geven wat ze kunnen verwachten, onderscheiden we drie gradaties:

 1. Hinder: Korte tijd beperkte hoeveelheden water-op-straat. We nemen in eerste instantie geen maatregelen, maar hebben deze situaties wel in beeld. Zodra we werkzaamheden aan het riool kunnen combineren met andere werkzaamheden (zoals werkzaamheden aan de weg), nemen wij alsnog maatregelen.
 2. Ernstige hinder: Enige tijd forse hoeveelheden water op straat, met ondergelopen tunnels en opdrijvende putdeksels. Ook hier hebben wij de situaties in beeld. We benutten kansen wanneer werkzaamheden aan het riool te combineren zijn met andere werkzaamheden.
 3. Overlast en schade: Langdurig en op grotere schaal water-op straat, met schade. Voorbeelden zijn: water in winkels, woningen met materiële schade en ernstige belemmeringen van het (economische en maatschappelijke) verkeer. Deze situaties zijn niet acceptabel. We gaan hierbij over tot maatregelen.