Zorgplicht afvalwater

We hebben als gemeente de plicht om het afvalwater in te zamelen en te transporteren. Dit doen we door het openbaar rioolsysteem aan te leggen, te onderhouden en te beheren. De waterschappen hebben de zorgplicht om het ingezamelde afvalwater te zuiveren.

Lees meer

Artikel 10.33 Wet milieubeheer:

De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool. In plaats van een openbaar vuilwaterriool kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen worden toegepast, indien met die systemen eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

Lees minder

Hoeveelheid afvalwater

Inwoners van Nederland gebruiken dagelijks gemiddeld 120 liter water per persoon. Denk hierbij aan toiletgebruik, douchen, eten koken en afwassen. Dit water wordt geloosd op de riolering. Reinigen is nodig anders kan het niet terug de natuur in.

Naar de Plattegrond

Toekomst

We willen regenwater zoveel mogelijk scheiden van afvalwater. Dit is beter voor het milieu en ook kostenbesparend omdat de waterzuivering minder vervuild regenwater moet verpompen en moet reinigen. Bij nieuwbouw doen we dat al door gescheiden riolering aan te leggen. Als er sprake is van vervanging, dan vervangen we een gemengd riool door een gescheiden riool, wanneer dat doelmatig is.

Locaties afvalwater

De plattegrond laat zien waar afvalwater wordt afgevoerd. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.