Grondwater wordt drinkwater

De zuivering van grondwater, water dat diep uit de grond wordt gehaald, is minder ingewikkeld dan het zuiveren van water uit de rivier (oppervlaktewater). De zandlagen in onze bodem zorgen voor een natuurlijke zuivering, waardoor het grondwater van nature al veel schoner is.

Zorgplicht grondwater

Wij hebben als gemeente de zorgplicht voor grondwater in het openbaar gemeentelijke gebied. Wij treffen eventueel maatregelen in openbaar gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Lees meer

Zorgplicht grondwater volgens Artikel 3.6 Waterwet (ingedikt):

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

 

De ontwatering van een perceel is de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Of er sprake is van een structureel nadelige situatie hangt niet alleen af van de feitelijk grondwaterstand maar van de gevolgen. Er zijn structurele nadelige gevolgen als grondwater gedurende langere tijd zodanig hoog of laag staat dat er feitelijk schade optreedt. Feitelijke schade door grondwater kan ontstaan doordat: de bouwkundige constructie van een pand hierdoor wordt aangetast, er hierdoor objectieve gezondheid risico’s bestaan of als er water in de woning (boven het vloerpeil) staat.

 

Bij geplande gebiedsontwikkelingen zoals vernatting of het stopzetten van onttrekkingen, onderzoeken we de effecten op het grondwater. We zetten in op proactieve kennisontwikkeling. De komende jaren brengen we de grondwatersituatie in de gemeente Hardenberg verder in beeld, in samenhang met andere ontwikkelingen die de ondergrond betreffen.

 

We zijn het eerste aanspreekpunt voor grondwater in stedelijk gebied. Bij grondwateroverlast zoeken we naar doelmatige oplossingen, volgens het vastgestelde grondwaterbeleid dat we samen met onze partners in de samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben opgesteld. Klik hier voor het beleidsplan.

Lees minder