Water raakt aan vele belangen

Bij succesvol waterbeheer zijn we afhankelijk van veel partijen en doelen. Wij richten ons daarbij op gezamenlijke doelen en bij waterbeheer spelen we nog vaker in op maatschappelijke ontwikkelingen, duurzaamheid, actief burgerschap, samenhangend optreden door overheden, klimaatverandering, etc.

Onderhoud en beheer

Een goede waterkwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wij hebben een aantal wateren in onderhoud en beheer. Onderhoud aan sloten, kanalen en wadi’s, die een watervoerende functie hebben, worden betaald uit de rioolheffing. Het onderhoud wordt meegenomen in het groenbeheerplan van de gemeente.

Lees meer

Het waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta zorgen in de gemeente Hardenberg voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit is niet alleen in het belang van de inwoners, maar ook voor de planten en dieren. Oppervlaktewater wordt ook gebruikt om drinkwater van te maken. Hoe schoner het oppervlaktewater, hoe eenvoudiger het is om er drinkwater van te maken.

Lees minder

Toekomst

De gemeente beheert en onderhoudt de watergangen die een watervoerende functie hebben richting het oppervlaktewater en die van belang zijn voor de ontwatering van het stedelijk gebied. De gemeente kiest voor gedifferentieerd onderhoud, naar belangrijkheid van de functie.

De vijvers en watergangen in de woonkernen noemen we stedelijk water. Waterschap Vechtstromen wil het onderhoud van het stedelijk water overnemen van de gemeente. We zijn hierover in gesprek, samenwerking staat hierin centraal.

Locaties oppervlaktewateren

De plattegrond laat diverse oppervlaktewateren zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.