Zorgplicht regenwater

We hebben de plicht om regenwater doelmatig in te zamelen en te verwerken. Op plaatsen waar het kan zamelen we regenwater apart in van vuil water. Hierbij de voorkeursvolgorde:

  1. Vasthouden (infiltratie in bodem eventueel via infiltratieriool of -kratten)
  2. Bergen (indien mogelijk in regenwaterstelsel of op laaggelegen maaiveld)
  3. Afvoeren (naar oppervlaktewater)
Lees meer

Zorgplicht hemelwater volgens Artikel 3.5 Waterwet:

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Lees minder

Robuust systeem

 

We kiezen voor een zo robuust mogelijk systeem voor de inzameling en afvoer van regenwater. Het rioleringssysteem leggen we aan met een te verwachten technische levensduur van 80 jaar, waarbij hinder, overlast, schade of beperkingen van het systeem minimaal moeten zijn.

 

Hoewel het technisch mogelijk is, is het te kostbaar en niet doelmatig om (regenwater)riolen bij de aanleg zo groot te maken dat ze al het regenwater kunnen verwerken. Bij hevige buien vinden we het acceptabel dat enige tijd water op straat blijft staan, mits dit geen overlast of schade veroorzaakt. Zowel bij vervanging als bij herinrichting combineren we het traditionele systeem van ondergrondse afvoer (buizen) met mogelijkheden in de openbare ruimte (bovengrondse afvoer naar oppervlaktewater of wadi’s). Wij volgen hierin de landelijke ontwikkelingen.

Hoeveelheid neerslag

In Nederland valt gemiddeld 800 mm neerslag per jaar. Door de klimaatverandering worden regenbuien steeds heftiger en moeten riolen steeds meer water verwerken.

Toekomst

Om steeds meer schoon water op te kunnen blijven vangen, vervangen we zodra het nodig is, gemengde riolen door gescheiden riolen, mits dit doelmatig is. Hiermee zorgen we ervoor dat schoon regenwater niet naar de waterzuivering gaat. Riolen worden met heftige regenbuien ontlast en hierdoor dringen we wateroverlast terug.

Lees meer

 

Bij rioolvervanging kijken we eerst welk probleem we ermee willen oplossen. We kiezen vervolgens een maatregel die past bij het doel dat we willen bereiken. Daarbij kijken we ook of we het kunnen combineren met andere werkzaamheden in de openbare ruimte (werk met werk maken).

 

Bij het ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld bij herinrichting) benutten we de mogelijkheden die de bovengrondse infrastructuur biedt om overtollig water te ‘parkeren’ op plaatsen waar het geen schade oplevert, bijvoorbeeld openbaar groen of een verlaagd speelterrein. Door bij herinrichting het straatpeil lager aan te leggen, creëren we ook bovengronds extra ruimte voor water.

 

In uitzonderingsgevallen is relinen (het versterken van de binnenkant van de bestaande buis door er een ‘kous’ doorheen te trekken) of het aanleggen van een gemengd stelsel een optie. Bij de twee laatstgenoemde maatregelen wordt afvalwater en regenwater via dezelfde leiding afgevoerd, wat minder gunstig is vanuit milieu, duurzaamheid en het rendement van de RWZI.

Lees minder